Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier TwinTes, www.ateliertwintes.nl zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van TwinTes webwinkel zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. TwinTes webwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde gedeelte van de Globecharge bij TwinTes webwinkel heeft bevestigd.
2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en verzendkosten. TwinTes webshop wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven (typ- en drukfouten daargelaten).
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via iDeal, Paypal of vooruitbetaling op onze Nederlandse Bankrekening,
3.4 Het minimum bestelbedrag bij Twintes is € 10,00

Artikel 4. Levertijd
4.1 Bestelde producten bij TwinTes webwinkel worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m zaterdag). De door TwinTes webwinkel opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
4.3 Indien koper aan TwinTes webwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is TwinTes webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan TwinTes webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 30 dagen. Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal TwinTes webwinkel de koper hierover per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de leveringstermijn verlengd worden.
4.5 Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met TwinTes webwinkel kan hiervan worden afgeweken.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te(doen) inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zicht termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht het product(en) binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan TwinTes webwinkel te retourneren. Retourneren van speciaal bestelde artikelen is niet mogelijk. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product (en) zijn voor rekening van de koper.
5.2 Voorwaarden voor retourneren:
– Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
– Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
– Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.
– Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
– Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.
5.3 Bij iedere retourzending dient TwinTes webwinkel voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.
5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied binnen

14 dagen.
5.5 Indien de koper de bestelling niet binnen zeven (7) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten. De dient de koper direct contact op te nemen met de TwinTes webwinkel. Wanneer de koper na zeven (7) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is TwinTes webwinkel niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen. De betaaldatum geldt hiervoor als startdatum.

5.6 Daar wij werken met natuurproducten kunnen kleuren afwijken. Op basis van dit soort afwijkingen is reclamatie niet mogelijk.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en TwinTes webwinkel, dan wel tussen TwinTes webwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en TwinTes webwinkel, is TwinTes webwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TwinTes webwinkel.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TwinTes webwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder TwinTes webwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TwinTes webwinkel kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat TwinTes webwinkel niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door TwinTes webwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 TwinTes webwinkel garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1 TwinTes webwinkel respecteert de privacy van alle koperen. TwinTes webwinkel gebruikt de kopergegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
10.3 TwinTes webwinkel geeft de kopergegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming teallen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door TwinTes webwinkel inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben(zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 TwinTes webwinkel websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in

Nederland.
13.3 Een klacht dient schriftelijk, e-mail door de koper gedaan te worden. TwinTes webwinkel reageert binnen dertig (30) dagen met een eventueel passende oplossing of reactie.

Artikel 14. Copyrights
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze koperen, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TwinTes webwinkel is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken
Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 TwinTes webwinkel garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
16.3 TwinTes webwinkel is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TwinTes webwinkel. TwinTes webwinkel is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
16.5 Indien TwinTes webwinkel, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met
toestemming van TwinTes webwinkel of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
16.8 De Koper is gehouden TwinTes webwinkel te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de

overeenkomst tegen TwinTes webwinkel mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat

de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het

product aan TwinTes webwinkel te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de

garantie aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht TwinTes webwinkel

zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als
garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op

grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument
jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende
garantie.